eurbs
2006/2007 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > Studiemiljø

E-Urbs
Hjemmeside
Nyheder

Program
Formål
Struktur
Kursusbeskrivelse

Undervisere og Institutioner
Undervisere
Tutorer
Undervisere
Samarbejdspartnere

Ansøgning
Adgangskrav
Ansøgningsskema og procedure
Studieafgift og stipendier

Yderligere information
Studiemiljø
Formelle forhold
Hvordan kommer man til Urbino?
F.a.q. - Ofte stillede spørgsmål
Fotogalleri
Kontakt

Land of Learning

Studiemiljø

LAND OF LEARNING

I online undervisningen bruger E-urbs, den europæiske master i komparative urbane studier, softwaren Land of Learning (herefter refereret til som LOL). Programmet er en software platform til brug af internet baserede læringssystemer, hvis vigtigste egenskab er det innovative INTERACTIVE CHAT – koncept (herefter refereret til som det virtuelle klasselokale). På grund af denne nye tilgang vil kurserne udvikles som aktive læringsprocesser og kun delvist afspejle den traditionelle ansigt-til-ansigt undervisning. I det virtuelle klasselokale vil det være muligt at stille spørgsmål til underviseren, at kommentere undervisningen og at få opklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.
Ved slutningen af hver undervisningstime vil det med det samme være muligt at downloade undervisningsnoter i RTF format. På denne måde vil det hele tiden være muligt for de studerende at følge med i undervisningen, selvom de skulle have mistet en undervisningstime.
En anden vigtig funktion i det virtuelle klasselokale er the REALTIME BLACKBOARD, hvori brugerne kan uploade ethvert dokument (tekst eller figurer), og dette vil øjeblikkeligt være tilgængeligt for resten af de studerende. Ydermere kan undervisere vælge at integrere sine undervisningsnoter i BLACKBOARDs kontekst (f.eks. overheads, diagrammer osv.), for der igennem at gøre didaktikken mere effektiv.
For mere information om LOL, se http://www.landoflearning.it/en/

 

Overvågning og evaluering
Samtidig med de normale aktiviteter på masteruddannelsen, vil en arbejdsgruppe være ansvarlig for overvågning og evaluering af læringsaktiviteterne. Hovedformålet med denne arbejdsgruppe er todelt; på den ene side er formålet at udvikle innovative undervisnings- og læringsmetodologier (Learning with fun and Visual search Engine). På den anden side er det også et formål at overvåge kommunikationsstrømmene mellem de studerende på online kurserne og vurdere disse kursers effektivitet. Ydermere vil arbejdsgruppen overvåge effektiviteten af de metodologier, der bliver udviklet og implementeret gennem den online undervisning.

Arbejdsgruppen har fire specifikke aktivitetssektorer:

Portfolio og E-urbs
Portfolio (og den mere kendte digitale version, e-Portfolio) er en undervisningsmetodologi, der bliver anvendt på flere universiteter i Nordeuropa og Amerika. Dette program er udviklet for at imødekomme et stigende behov for personlige undervisningsforløb, samt for kompetence-fokuseret læring og målorienteret undervisning. Programmet bliver derfor primært brugt i forbindelse med avancerede uddannelse, specielt masteruddannelser.
Via Portfolio kan en studerende nemt fastlægge sine forventninger til og mål med at følge et specifikt kursus, og på baggrund af dette opbygge et personligt arkiv over de mest relevante materialer og dokumenter, som indsamles gennem kursets forløb. Portfolio er således et værktøj til selvrefleksion og strategisk planlægning, som er meget brugbart for de studerende, idet de, gennem dette program, kan udforske og styrke deres personlige og professionelle udvikling. Fordelene ved at bruge Portfolio i E-urbs masteruddannelse er således:

 • Portfolio kan give uddannelsen yderligere værdi ved at gøre den til en målorienteret oplevelse.
 • Portfolio bidrager med et yderligere fokus på kompetencer, og gør således uddannelsesprogrammet til et bedre valg for professionelt orienterede studerende.
 • Gennem tutorernes analyse af de studerendes selvrefleksive dokumenter, kan de studerende have et konstant overblik over deres læringsbehov.
 • Gennem arkivering af dokumenter, hjælper Portfolio de studerende til at opbygge en meget brugbar vidensbase på basis af egne professionelle mål.
 • Portfolio gør E-urbs’ studerende mere konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet, idet de er mere opmærksomme på deres personlige professionelle identitet samt deres viden og kompetencer.

E-urbs studerende vil få passende vejledning til at udvikles deres personlige e-Portfolio på platformen, der i forvejen bruges til online undervisningen (Land of Learning). På grundlag af e-Portfolios metodologi, vil den studerende således være i stand til at tage nødvendige strategiske beslutninger for at nå sine mål; identificere de kompetencer, han/hun skal fokusere på; samt at få feedback fra medstuderende og tutorer på den faktiske udvikling af disse kompetencer. De deltagende universiteter vil, gennem vejledning og innovative softwareprogrammer (se nedenstående afsnit ’Learning with fun’), støtte de studerende til at opnå deres mål – ikke kun under undervisningsforløbet, men også under den sidste udvekslingsperiode.

Learning with fun
Gennem spil og leg udvikles spontane lærings- og løsningsorienterede fællesskaber i et virtuelt miljø.
Hovedformålet med dette program er at opnå forståelse af de processer, der foregår i spontane fællesskaber, samt at finde sammenhænge mellem de skabte relationers sociale indhold og evnen til at opbygge en effektiv læringskultur. Det vil også være interessant at undersøge, hvilke bånd de skabte relationer har til fællesskabets tekniske og sociale regler. Ydermere forventes det, at analysen kan bidrage til udviklingen af relationelle adfærdsmodeller, som beskriver de interaktioner, der finder sted, når et læringsfællesskab skabes og vedligeholdes.
På denne baggrund vil vi være i stand til at:

 • Undersøge de sociale interaktioner, som hjælper til at skabe og vedligeholde et læringsmiljø, gennem såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser.
 • Verificere argumenter om, at de principper, der normalt bruges til at beskrive virtuelle fællesskaber (f.eks. medlemskab, identitet, ritualer, delt viden samt deling af succeser og fiaskoer) også kan bruges til at beskrive læringsfællesskaber.
 • Beskrive og analysere lærings- og undervisningsmekanismer, og hvordan disse bliver influeret af online undervisernes og tutorernes didaktik.
 • Beskrive, hvor meget et nyt medlems læring stammer fra egen læring, fra hjælp fra andre medlemmer af fællesskabet eller gennem tavs observation af andre, mere erfarne brugere.
 • Måle det vidensniveau, brugerne opnår, gennem brug af vidensindex og –skalaer.

 

Visual Search Engine
I den internetbaserede læringsplatform vil en visuel søgemaskine være tilgængelig. Denne vil kunne støtte indholdsbaseret registrering og søgning af store samlinger af digitale billeder. Den visuelle søgemaskine vil blive understøttet af the Visual Lab, og vil på denne måde kunne tilbyde søgekriterier, der direkte kan baseres på indholdet af en billedfil i stedet for billedets klassifikation og tekstmæssige beskrivelse.
En visuel forespørgelse består af et billede (der bruges som eksempel) og et lignende målestoksforhold. De resultater, søgemaskinen returnerer, består således af et ordnet sæt af billeder sorteret i omvendt orden efter deres lighed med det billede, der er brugt til forespørgslen. Således vil det første resultat, søgemaskinen returnerer, være det mest lignende billede i forhold til det opgivne målestoksforhold. Billeder, der bruges til forespørgsler, kan uploades af brugeren eller hentes direkte fra databasen. Ydermere kan forespørgelserne blive kombineret med tekstuelle og kategoriske kriterier.
Der vil være forespørgselseksempler til rådighed for alle brugere, og endeligt vil der blive brugt kunstigt intelligente teknikker, som vil give systemet mulighed for automatisk at lære fra tidligere forespørgelser.

 

Internetbaserede spørgeskemaer
For at overvåge og evaluere læringsprocessen og tilfredsheden hos de studerende og underviserne, vil der gennem hele uddannelsen blive brugt internetbaserede spørgeskemaer. Et værktøj, Questionnaire Management Tool (QMT) i Land of Learning-systemet vil blive brugt til dette formål. Konkret drejer det sig om:

 • Læringskurve-spørgeskema: Et spørgeskema, udviklet med medvirken fra alle undervisere, der dækker alle emner, der bliver behandlet i masteruddannelsen. Hver underviser vil blive bedt om at forberede et tematisk sæt af spørgsmål indenfor hans/hendes interesseområde. Læringskurve-spørgeskemaer vil automatisk blive genereret og omdelt ved tilfældig udvælgelse.
 • Selvevalueringstests: Tematiske selvevalueringstests, der bliver forberedt af tutorer og undervisere, og gjort tilgængelige gennem undervisningsplatformen.
 • Evalueringstests: Spørgeskemaer, der eventuelt kan bruges af tutorer eller undervisere ved slutningen af et undervisningsforløb, for at evaluere de studerendes udbytte af undervisningen.
 • Tilfredshedsspørgskemaer: Spørgeskemaer, der skal bruges til at vurdere den opnåede følelse af fællesskab, deltagernes tilfredshed og de foreslåede metodologiers tilstrækkelighed.
 • Læringsmetode klassifikation: Spørgeskemaer, der skal bruges til at forstå den enkelte studerendes læringsmetoder.

En vejledning til brug af QMT-systemet vil blive organiseret i forbindelse med det intense ansigt-til-ansigt kursus. Rapportering af resultaterne fra alle spørgeskemaer vil blive bearbejdet og gjort tilgængelige af overvågnings- og evalueringsarbejdsgruppen.  

 

 

 


E-learning
lol

 

News

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. - view

eu
This Virtual Campus project has been funded with support from the European Commission (project number: 2005-3870 /001-001 ELE ELEB12). This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2006 © www.e-urbs.net - All rights reserved