eurbs
2006/2007 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > Werkomgeving

E-Urbs
Home page
Nieuws

Programma
Doelstellingen
Structuur
Cursusbeschrijvingen

Staf & Instituten
Professors
Tutors
Staf
Netwerk van instituten

Aanmelding
Toelatingseisen
Inschrijfformulier en procedure
Tarieven en beurs

Meer informatie
Werkomgeving
Formaliteiten
Hoe kom ik in Urbino?
F.a.q. - Veelgestelde vragen
Foto s
Contact

Land of Learning

Werkomgeving

LAND OF LEARNING

Voor het online onderwijs van de E-Urbs  master in Comparative Urban Studies wordt de software Land of learning (hierna ook LOL genoemd) gebruikt. Dit is een platform voor de levering en het gebruik van web-gebaseerde online e-learning diensten.
Het onderscheidt zich door de introductie van een innovatief concept van INTERACTIEVE CHAT (ook wel CLASSROOM genoemd). Dankzij deze nieuwe benadering kan in de cursussen en lessen een actief leerproces ontwikkeld worden dat deels vergelijkbaar is met de resultaten van een traditioneel face-to-face college. Zoals in een ‘gewoon’ college is het in dit virtuele klaslokaal is het mogelijk om de docent vragen te stellen, commentaar op een lezing te geven en onduidelijkheden op te lossen.
Aan het eind van de les kan de transcriptie van de les direct in RTF-formaat gedownload worden. Zo kunnen de gebruikers gemiste lessen op elk moment inhalen. Een andere bijzonderheid van het virtuele klaslokaal dat door LOL aangeboden wordt is de aanwezigheid van een realtime blackboard  (hierna ‘het blackboard’ genoemd), waarop gebruikers alle mogelijke objecten (of dit nu afbeeldingen of teksten zijn) kunnen tekenen/schrijven. De andere studenten in het virtuele klaslokaal kunnen alles dat getekend/geschreven wordt in real time zien.
De docent kan besluiten om de transcriptie van een les in de blackboardomgeving te integreren met bijvoorbeeld dia’s, formules, diagrammen etc. om de didactische efficiëntie te verhogen.
Surf naar http://www.landoflearning.it/en/ voor meer informatie over LOL.

 

Monitoren en evaluatie

Tijdens het masterprogramma zal een werkgroep verantwoordelijk zijn voor het monitoren en de evaluatie van de studieactiviteiten. De twee belangrijkste doelen van deze werkgroep zijn: ten eerste het ontwikkelen van innovatieve methoden voor online lesgeven en leren (zoals Learning with fun en Visual search engine), ten tweede het monitoren van de communicatiestromen tussen de deelnemers aan het online onderwijs en het beoordelen van hun effectiviteit. De werkgroep zal ook het effect van de tijdens het online onderwijs ontwikkelde en toegepaste innovatieve methoden monitoren.

De werkgroep heeft vier groepen activiteiten:

PORTFOLIO EN E-URBS

Portfolio (en zijn meer gebruikelijke digitale versie e-Portfolio) is een onderwijsmethode die op vele geavanceerde universiteiten in Noord-Europa en de Verenigde Staten gebruikt wordt. Het werd ontwikkeld om aan de groeiende behoefte aan het afstemmen van curricula aan persoonlijke voorkeuren, competentiegericht leren en doelgericht onderwijs te voldoen. Daarom wordt het vooral toegepast in onderwijs voor gevorderden, in het bijzonder in masterprogramma’s. Met Portfolio kan een student zijn/haar doelen bepalen bij het volgen van een specifiek masterprogramma en op basis hiervan de meest relevante materialen die tijdens het programma aangeboden worden structureren en archiveren. Kortom: Portfolio is een kader voor zelfreflectie en strategische planning dat erg nuttig is gebleken voor studenten om het potentieel van een programma voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling intensief te benutten.
Vanwege het karakter van de methode zullen optimale resultaten waarschijnlijk behaald worden in een doelgerichte cursus zoals een masterprogramma. Daarom zal Portfolio worden gebruikt in het E-Urbs programma. De belangrijkste redenen om deze methode te gebruiken zijn:

 • Portfolio kan ‘gevoelswaarde’ en werkelijke waarde aan het programma toevoegen door het een doelgerichte ervaring te maken;
 • Portfolio geeft E-Urbs een aanvullende focus op competenties, waardoor het programma beter geschikt wordt voor beroepsgerichte studenten;
 • Dankzij de analyse van zelfreflectiedocumenten door de tutors biedt Portfolio een permanent overzicht van de leerbehoeften van studenten;
 • Portfolio helpt studenten een nuttige kennisbasis op te bouwen door documenten op basis van hun professionele doelstellingen te archiveren;
 • Portfolio kan E-Urbs studenten concurrerender maken op de arbeidsmarkt, omdat ze zich meer bewust zijn van hun persoonlijke beroepsidentiteit en door een samenhangende en gerichte opbouw van hun kennis en competenties.

 

E-Urbs studenten krijgen een digitaal archief en tutorbegeleiding om hun eigen e-Portfolio te ontwikkelen op hetzelfde platform dat voor het online onderwijs gebruikt wordt (Land of Learning). Met de e-Portfolio methode, die geïntegreerd wordt in de structuur van E-Urbs, is de student in staat om strategische beslissingen te nemen om zijn/haar doelen te bereiken, de competenties waar hij/zij zich op moet richten te identificeren, en feedback van medestudenten en tutors te ontvangen over de ontwikkeling van die competenties in de praktijk. Door tutorschap en innovatieve softwareprogramma’s (zie tekst onder ‘Learning with fun’) ondersteunen de partneruniversiteiten de studenten om dit te bereiken, niet alleen tijdens de lesperiode maar ook in de laatste periode van de studie, waarin de student de mogelijkheid geboden wordt om met publieke en private instituten samen te werken.

LEARNING WITH FUN
Leren en problemen oplossen met spontane groepen in virtuele omgevingen met gebruik van spelparadigma’s

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het begrijpen van autonome mechanismen die spontane groepsprocessen sturen en om een relatie te vinden tussen de sociale efficiëntie van de gecreëerde relaties en de capaciteit om een leercultuur op te bouwen. Het zal ook interessant zijn om de verbanden en afhankelijkheden te bestuderen tussen de gecreëerde relaties en de technische en sociale regels waarop de gemeenschap zelf gebaseerd is.
Het belangrijkste product van deze analyse zijn relationele en gedragsmodellen die de interacties tijdens het creëren en managen van de leergemeenschap beschrijven.
Met de data die door het systeem verzameld worden kunnen we:

 • De kwalitatieve en kwantitatieve dimensies van sociale interacties bestuderen die het ontstaan en functioneren van de leergemeenschap mogelijk maken;
 • Nagaan of de principes die meestal in virtuele gemeenschappen toegepast worden ook van toepassing zijn op de leergemeenschappen ( lidmaatschap, identiteit, rituelen, gedeelde kennis, delen van successen en mislukkingen);
 • De betekenis van de les- en leermechanismen beschrijven en analyseren en nagaan hoe deze beïnvloed worden door de didactiek van de online docenten en tutors;
 • Beschrijven in hoeverre het leren van een nieuw groepslid het resultaat is van zelfeducatie, verzoeken om hulp of stille observatie van interacties tussen meer ervaren ‘spelers’;
 • Het kennisniveau dat de leden bereikt hebben meten door middel van kennisindexen en –schalen.

 

VISUELE ZOEKMACHINE

Een visuele zoekmachine zal beschikbaar gesteld worden op het e-learning platform om inhoudsgebaseerde indexering en het zoeken in grote sets van digitale afbeeldingen te ondersteunen. De visuele zoekmachine wordt gebruikt in het Visual Lab om ‘zoek-met-voorbeeld’ mogelijkheden te bieden: zoekcriteria kunnen direct gebaseerd worden op inhoud van de beoogde afbeeldingen in plaats van op hun classificatie en tekstomschrijving.
Een visuele zoekopdracht bestaat uit een afbeelding (die als voorbeeld dient) en een similariteitskenmerk. De resultaten van de zoekopdracht bestaan uit een geordende set afbeeldingen, in aflopende mate van gelijkenis met de voorbeeldafbeelding. De eerst getoonde afbeelding is dus de meest gelijke afbeelding volgens de gekozen similariteitskenmerk. Afbeeldingen uit het zoekresultaat kunnen door de gebruiker opgevraagd worden of direct vanuit de database gehaald worden. Heterogene zoekopdrachten, waarin visuele, tekstuele en categorale zoekcriteria gecombineerd worden, zijn ook mogelijk. Simliariteitskenmerken kunnen ook gebruikt worden om een automatische classificatie van een set van afbeeldingen te bewerkstelligen of om de onderscheidende kenmerken van een subset van afbeeldingen uit de totale set te halen.
Alle similariteitskenmerken worden toegankelijk gemaakt voor gebruikers. De effectiviteit van de ‘zoek-met-voorbeeld’ machine kan aangepast worden aan de gebruikerswensen doordat iedere gebruiker de beste combinatie van similariteitskenmerken als zoekcriteria kan kiezen.
Bovendien zullen kunstmatige intelligentietechnieken gebruikt worden om het systeem de capaciteit te geven om automatisch de beste instellingen voor de zoek- en classificatiecriteria te leren van een trainingsset (dat wil zeggen: een set afbeeldingen die handmatig door de gebruiker geclassificeerd is).
 
ONLINE VRAGENLIJST

Online vragenlijsten worden tijdens het gehele project gebruikt om het leerproces en de tevredenheid van de belanghebbenden te monitoren en evalueren. Hiervoor wordt een ‘plugin’ van Land of Learning, de Questionnaire Management Tool (QMT). De QMT wordt vooral gebruikt om de volgende vragenlijsten voor te bereiden en aan te leveren:

 • Leercurve-vragenlijst: Een vragenlijst die alle thema’s van de master bevat en waaraan alle docenten een bijdrage leveren. Elke docent wordt gevraagd om een aantal vragen over zijn/haar specialisatiegebied op te stellen. Leercurve-vragenlijsten worden automatisch gegenereerd en aangeleverd door willekeurig vragen uit elke set te selecteren.
 • Zelfevaluatietests: Thematische zelfevaluatietests, opgesteld door tutors en docenten en beschikbaar gesteld aan de studenten binnen het e-learning platform.
 •  Evaluatietests: Vragenlijsten die mogelijk door tutors en docenten gebruikt worden om aan het einde van een specifiek cursusonderdeel de mate van voorbereiding van studenten te evalueren.
 • Klanttevredenheidsonderzoeken:  Vragenlijsten om het groepsgevoel, de tevredenheid van de belanghebbenden en de bruikbaarheid van de voorgestelde methodologie te monitoren.
 • Leerstijlclassificatie: Vragenlijsten om de leerstijl van elke student te bepalen.

 

Tijdens de intensieve face-to-face cursus wordt een QMT-voorlichting aangeboden. Van alle vragenlijsten worden rapporten gemaakt en aangeboden aan de werkgroep monitoring en evaluatie.

 


E-learning
lol

 

News

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. - view

eu
This Virtual Campus project has been funded with support from the European Commission (project number: 2005-3870 /001-001 ELE ELEB12). This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2006 © www.e-urbs.net - All rights reserved