eurbs
2007/2008 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > ?????? ?????????

E-Urbs
?????? ??????
???

?????????
??????
????
????????? ??? ?????????

????????? ??? ????????
?????????
???????????
?????????
?????? ?????????

??????
???????????? ????????
??????? ??????? ??? ??????????
???????? ??? ?????????

????????? ???????????
?????????? ????????
??????????
??? ?? ??????? ??? Urbino
?????? ?????????
?????? ???????
???????????i

Land of Learning

?????? ?????????

 

Γενικές ερωτήσεις

Τὶ εὶναι το E-urbs;
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα μιας μικτής προσέγγισης;
Τί είδους τίτλο θα παραλάβω στο τέλος των σπουδών μου στο E-urbs;
Πώς μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορὶες για το Ε-urbs;

Οργάνωση των μαθημάτων του Μάστερ
Ποιά εὶναι η γενική οργάνωση των μαθημάτων του Μάστερ;
Πώς θα παρακολουθήσω τα μαθήματα on line;
Τὶ κάνουν οι “tutor”;
Είναι ὸλα τα μαθήματα αναγκαστικά;
Πρέπει να αγοράσω βιβλία για την μελὲτη;
Πὸσοι είναι οι κλάδοι;
Τὶ εὶναι το e-portfolio; Τί πρὲπει να κάνω για να το χρησιμοποιήσω;

Εγγραφές
Πώς μπορώ να εγγραφώ στο ΜΑ E-urbs;
Υπάρχει ένας περιορισμὲνος αριθμός συμμετάσχοντων;
Τὶ απαιτείται για την είσοδο;

Διοικητικά
Πόσο κοστίζει η εγγραφή στο πρόγραμμα Ε-urbs;
Ποιές είναι οι τυπικότητες που θα πρέπει να υπολογίσω όταν θα εγγραφώ;
Τί καλύπτεται από τα δίδακτρα και τί όχι; Πότε θα πρέπει να πληρώσω τα δίδακτα; Πώς θα πληρώσω τα δὶδακτρα;

Τεχνικά στοιχεία
Τί χρειάζεται για να παρακολουθήσω τα μαθήματα online;
Ποιές είναι οι ελάχιστες ειδικεύσεις που θα πρέπει να κατέχω για να παρακολουθήσω τα μαθήματα;
Τί συμβαίνει αν αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα;
Στο μαθητικό περιβάλλον μου θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα MAC και Linux;

Καλοκαιρινά μαθήματα στο Ουρμπίνο
Πόσο καιρό θα πρέπει να μείνω στο Ουρμπίνο;
Πού θα μείνω και πόσο θα πρέπει να πληρώσω;
Ποιά είναι η γενική οργάνωση των καλοκαιρινών μαθημάτων;
_________________________________________________________

Γενικές ερωτήσεις

Τί είναι το E-urbs

E-urbs είναι ενα Ευρωπαικό Μάστερ με θέμα την Συγκριτική Αστική Μελέτη των 60 ECTS. Το εκτενές online διδακτικό πρόγραμμα και tutoring, μαζί με τα καλοκαιρινά μαθήματα στο Ουρμπίνο, στοχεύουν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την φυσική και virtual κινητικότητα μεταξύ των πανεπιστημιακών συστημάτων και ιδρυμάτων παιδείας στην Ευρώπη.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα μιας μικτής προσέγγισης;

Το E-urbs αναπτύσσει μια μικτή μέθοδο εκμάθησης η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση της virtual και φυσικής κινητικότητας και στην χρήση του ICT, υποστηρίζοντας νέες μεθόδους αλληλεπίδρασης. Η μικτή μέθοδος προσέγγισης αποτελείται από την διδασκαλία online με μειωμένη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει σε μαθητές και καθηγητές να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να αυξήσουν την αποδοτικότητα της διδακτικής διαδικασίας.

Τί είδους τίτλο θα παραλάβω στο τέλος των σπουδών μου στο E-urbs;

European Master of Arts in Comparative Urban Studies

Πώς μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορὶες για το Ε-urbs;

Παρακαλώ, επισκευθείτε την σελίδα μας στο web. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε απ’ευθείας μαζί μας στην σελίδα “επικοινωνία”

 

Οργάνωση των μαθημάτων του Μάστερ

Ποιά εὶναι η γενική οργάνωση των μαθημάτων του Μάστερ;

Το E-urbs ΜΑ προσφὲρει 60 ECTS. Με σκοπό να αξιοποιηθεί η μικτή κατασκευή του, το ΜΑ έχει διαχωριστεί σε τρεις βασικές περιόδους με ὲναρξη στις 30 Αυγούστου 2007 και λήξη στις 31 Αυγούστου 2008

Έναρξη

Τέλος

Διάρκεια*

ECTS

Δραστηριότητες

Τόπος παραμονής

1η περίοδος

30/08/07

26/09/07

4

15

Πρόσωπο με πρόσωπο εντατικά μαθήματα

Urbino (IT)

2η περίοδος (α)

09/10/07

20/12/07

11

18

Συνεργασία online

Home country

2η περίοδος (β)

15/01/08

27/03/08

10½

9

Συνεργασία online

Home country

3η περίοδος

31/03/08

31/08/08

22

18

Τελικές εργασίες και μεταπτυχιακή διατριβή

Host University

30/08/07

31/08/08

47½

60

*εβδομάδες

Πώς θα παρακολουθήσω τα μαθήματα on line;

Ολα τα μαθήματα στο δὶκτυο θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με ένα αυστηρό ημερολόγιο. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμμετάσχει στα μαθήματα σε συγκεκριμένες ώρες και χρονικό διάστημα της ημέρας.

Τὶ κάνουν οι “tutor”;

Καθένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που συμμετάσχει στο Πρόγραμμα E-urbs παρὲχει συμβούλους για όλες τις δραστηριότητες των μαθημάτων του Μάστερ. Ο ρόλος των συμβούλων εὶναι να υποστηρὶζουν τους φοιτητὲς στις πρόσωπο με πρόσωπο και  online  δραστηριότητές τους. Ολοι οι σύμβουλοι γνωρὶζουν αγγλικά και μιλούν την εθνική γλώσσα της Χώρας όπου βρίσκεται το ίδρυμα.

Είναι ὸλα τα μαθήματα αναγκαστικά;

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, και ονλινε και πρόσωπο με πρόσωπο, εˆναι αναγκαστική. Το ελάχιστο της παρακολούθησης  εὶναι το 75% .

Πρέπει να αγοράσω βιβλία για την μελὲτη;

Η λὶστα με τα βιβλὶα για μελὲτη διατὶθεται στον τομὲα “περιγραφή των μαθημάτων” χωρισμὲνη σε κλάδους και μεμονωμένα μαθήματα. Κάποιο συμπληρωματικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα διδασκαλίας.

Πὸσοι είναι οι κλάδοι;

Το  Μαστερ Ε-urbs  προβλὲπει 6 σειρὲς μαθημάτων κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής σχολής και 6 σειρές μαθημάτων κατά την διάρκεια της συνεργασίας online.

Τὶ εὶναι το e-portfolio; Τί πρὲπει να κάνω για να το χρησιμοποιήσω;

Είναι μια επιμορφωτική μέθοδος που υιοθετείται από πολλά προηγμένα Πανεπιστήμια της Βόρειας

Ευρώπης και στην Αμερική. Εχει ως σκοπό να συλλὲγει τις πιο σημαντικές εργασὶες και έγγραφα για την φοιτητική καριέρα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχείο. Κατά την διάρκεια του προγράμματος Ε-urbs θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε έναν ηλεκτρονικό αποθηκευτή για να χτίσετε το δικό σας “ηλεκτρονικό πορτοφόλι”. Στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι θα αρχειοθετήσετε ὲγγραφα ὸπως:

- Εγγραφα σχεδιασμού, στα οποία θα γίνεται σαφές το τὶ ὲχετε κάνει ως εκείνη τη στιγμή, για ποιό λόγο παρακολουθείτε το συγκεκριμένο πρὸγραμμα, ποιο είναι οι επαγγελματικοί σας στόχοι και ποιοί εὶναι οι καλὺτεροι τρόποι χρήσης του προγράμματος για να τους επιτύξετε. Αυτά τα ὲγγραφα εὶναι ὲνα κομμάτι της αυτο-προβολής και στρατηγικού σχεδιασμού που φάνηκε ιδιαὶτερα χρὴσιμο στους φοιτητὲς, για την βαθιά εξερεύνηση του δυναμικού ενός προγράμματος για την προσωπική και επαγγελματική τους εξὲλιξη.

- Κάθε σχετικό ὲγγραφο που θεωρείτε χρήσιμο για να το αποθηκεύσετε, ὸπως οι γραπτές αναφορές ή

σημαντικά ὲγγραφα για να διαβάσετε, αλλά και οι συνεχώς ενημερωμένες βιβλιογραφὶες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Ετσι μπορεὶτε να οργανώσετε και να εξερευνήσετε υλικά τα οποία συνήθως χάνονται ή κρατούνται άσκοπα.

Στο τὲλος των μαθημάτων θα εὶστε σε θὲση να αποσπάσετε το ηλεκτρονικὸ σας πορτοφὸλι απὸ την

ηλεκτρονική πλατφὸρμα (το μεταφὲρετε σε CD ῄ σε άλλη πλατφὸρμα ὲτσι ὼστε το αρχείο σας θα γὶνει μια πλούσια και χρήσιμη κληρονομιά παρεχόμενη από το πρόγραμμα για την μελλοντική σας επαγγελματική ανάπτυξη.

Εγγραφές

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο ΜΑ E-urbs;

Ολες οι απαραὶτητες ετήσεις και οι οδηγὶες για την ὲτηση συμμετοχής στο πρὸγραμμα παρὲχονται σε ηλεκτονικά ὲγγραφα PDF και RTF και μπορείτε να τα κατεβάσετε (καμὶα άλλη μορφή εγγράφου δεν θα εὶναι δεκτή!). Η έτηση  συμπληρωμὲνη και ὸλα τα άλλα ζητούμενα ὲγγραφα ή υποβοηθοὺμενων ὲγγραφα, θα πρὲπει να υποβληθούν εντὸς της 30 Ιουνὶου 2007. Παρακαλούμε δεὶτε στον τομὲα “διαδικασὶα εγγραφής” για περισσὸτερες πληροφορὶες.

Υπάρχει ένας περιορισμὲνος αριθμός συμμετάσχοντων;

Το ελάχιστο νούμερο φοιτητών εὶναι 15 και το μὲγιστο νούμερο θα εὶναι ὸχι μεγαλύτερο απὸ 30.

 

Τὶ απαιτείται για την είσοδο;

Φοιτητὲς που επιθυμοὺν να συμμετάσχουν στο Ε-Υρβσ Ευροπεαν Μαστερ ιν Ξομπαρατιϝε Στυδιεσ οφεὶλουν να διαθὲτουν

-Τριετὲς πτυχὶο (180 ECTS) (ΒΑ εὶτε ισὸτιμο σε σχετικὸ αντικεὶμενο σπουδών),

- Καλή γνώση Αγγλικής (το ελάχιστο επὶπεδο σύμφωνα με τα στάνταρντ του TOEFL ή άλλου πιστοποιητικοὺ),

- Δυο συστατικὲς επιστολὲς,

- Κεὶμενο προθὲσεων στα αγγλικὰ

Η επιτροπή επιλογής θα επιλέξει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται παραπάνω.

 

Διοικητικά

Πόσο κοστίζει η εγγραφή στο πρόγραμμα Ε-urbs;

Τα περισσὸτερα διεθνή πτυχία ΜΑ, προβλὲπουν την πληρωμή διδάκτρων για τους φοιτητὲς που αποφασὶζουν να συμμετάσχουν. Σε κάποια Ευρωπαικά Κράτη (π.ξ. Δανὶα, Γερμανὶα τα δὶδακτρα εὶναι πολύ χαμηλά και προβλὲπονται μονάχα μικρὲς συμβολὲς. Σε αυτὲς τις περιπτώσεις τα έξοδα πληρώνονται από το Κράτος διαμὲσω της γενικής φορολογὶας. Για το ακαδημαικὸ šτος 2007-2008, τα ὲξοδα εγγραφής εὶναι 3.500 ευρὼ, για τους Ευρωπαὶους φοιτητὲς και για τους φοιτητὲς των Τρὶτων Χωρὼν. Οι επιλεγμὲνοι φοιτητὲς μπορούν να κάνουν ὲτηση για μια απο τις υποτροφὶες (υποτροφὶες αξιότητας) οι οποὶες καλὺπτουν τα ὲξοδα κατὸπιν της συμμετοχὴς στο Μάστερ. Περισσὸτερες πληροφορὶες θα δοθοὺν πριν την λὴξη της διαδικασὶας ετὴσεων.

Ποιές είναι οι τυπικότητες που θα πρέπει να υπολογίσω όταν θα εγγραφώ;

Οι τυπικότητες για τους Ευρωπαὶους φοιτητὲς εὶναι πολύ περιορισμὲνες. Αν προὲρχεστε από μη Ευρωπαικὸ Κράτος, παρακαλούμε δεὶτε στον τομὲα “τυπικότητες”.

Τί καλύπτεται από τα δίδακτρα και τί όχι;

Τα δὶδακτρα καλύπτουν τα τρὲχοντα ὲξοδα του Μάστερ, δεν καλύπτουν τα ὲξοδα ενοικὶου, βιβλὶων και άλλων επιπρόσθετων υλικών.

 

Πότε θα πρέπει να πληρώσω τα δίδακτα;

Τα δὶδακτρα θα πρὲπει να πληρωθοὺν σε δὺο δὸσεις

1) € 2.500,00 εντὺς 4 εβδομάδων από την ειδοποὶηση της επιλογής

2) € 1.500,00 μὲχρι τις 29 Φεβρουαρὶου 2008

Πώς θα πληρώσω τα δὶδακτρα;

Κατὸπιν της εισαγωγής στο Ε-urbs Μάστερ οι φοιτητὲς θα ενημερωθοὺν για τις διαδικασὶες πληρωμής

Τεχνικά στοιχεία

Τί χρειάζεται για να παρακολουθήσω τα μαθήματα online;

Εναν υπολογιστή, σὺνδεση με το ηλεκτρονικὸ δὶκτυο, και ὲναν browser. Βασιζὸμενοι σε εφαρμογὲς του δικτὺου εὶναι δυνατὸς ο χειρισμὸς των διαφὸρων συστημάτων χωρὶς την ανάγκη  εγκαθὶδρυσης επιπλὲον ὰλλων προγραμμάτων γι’αυτὸν τον σκοπὸ.

Ποιές είναι οι ελάχιστες ειδικεύσεις που θα πρέπει να κατέχω για να παρακολουθήσω τα μαθήματα;

Ο Ηλεκτρονικὸς Χὼρος Γνώσης ὲχει αναπτυχθεὶ εξ ολοκλὴρου με την τεχνολογὶα  Java (TM) Tecnology, ὼστε να εὶναι συμβατὸς με τα περισσὸτερο γνωστά τεχνικά συστήματα και browsers.

Εκτὸς των ὰλλων, δεν επιζητά κανενὸς άλλου εὶδους χαρακτηριστικά, ὸπως για παράδειγμα το Linux και Microsoft, και η χρὴση βὰσης Web σε περιβάλλον Unix, Apple και Wintel.

Συμβατοί Browser:

Wndows (Internet Explorer, Netscape Navigator, FireFox, Mozilla, Opera)

Linux· (FireFox, Mozilla, Konqueror)

Mac (Safar)

 

Τί συμβαίνει αν αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα;

Οι σύμβουλοι εὶναι διαθὲσιμοι για την επὶλυση οποιουδὴποτε τεχνικοὺ προβλήματος.

Στο μαθητικό περιβάλλον μου θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα MAC και Linux;

Ναι, θα χρησιμοποιηθοὺν. Ως προς το MAC - Linux , θα υπάρξει πλὴρης συμβατὸτητα. Για παλιὸτερα συστήματα, παρακαλοὺμε να επικοινωνήσετε με τους συμβοὑλους σας για πιο συγκεκριμὲνες πληροφορίες.

                               

Καλοκαιρινά μαθήματα στο Ουρμπίνο

Πόσο καιρό θα πρέπει να μείνω στο Ουρμπίνο;

Η πρὼτη εντατικὴ σειρά μαθημάτων πρὸσωπο με πρὸσωπο προβλὲπονται κατά την διάρκεια του καλοκαιριοὺ.

Θα αρχὶσουν στις 30.8.2007 και θα διαρκὲσουν μὲχρι τις 26.09.2007.

 

Πού θα μείνω και πόσο θα πρέπει να πληρώσω;

Κάποια δωμάτια θα εὶναι διαθὲσιμα για φοιτητὲς κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Το κὸστος θα γνωστοποιηθεὶ ὲγκαιρα.

Ποιά είναι η γενική οργάνωση των καλοκαιρινών μαθημάτων;

Κατά την διάρκεια της πρὼτης περιὸδου θα υπάρξουν 6 σειρὲς μαθημάτων. Κατά την διάρκεια καθεμιάς  εβδομάδας θα λάβουν χὼρα δὺο σειρὲς μαθημάτων. Κάθε σειρά μαθημάτων προβλὲπει 10 διδακτικὲς ὼρες (2 κάθε ημὲρα για 5 ημὲρες) συνολικά για 60 ὼρες. Κάθε σειρά μαθημάτων αντιστοιχεὶ σε 2,5 ECTS. Η πρώτη περὶοδος αντιστοιχεὶ σε συνολική αξὶα 15 ECTS.

E-learning
lol

 

News

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. - view

eu

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2007 © www.e-urbs.net - All rights reserved